IPC

Wij zijn een IPC school!!

Op BS de Maasköpkes vinden wij de samenhang tussen de vakken van groot belang voor onze leerlingen. Vooral vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur lenen zich uitstekend voor een thematische aanpak.  Wij maken voor deze wereld oriënterende vakken gebruik van het “International Primary Curriculum (IPC) onderwijs”. Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van de Shellmedewerkers in het buitenland de kans te bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit onderwijsconcept door de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en IPC Nederland vertaald en herschreven voor de Nederlandse scholen. Het concept is goedgekeurd door de Nederlandse Onderwijsinspectie.

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC).

Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (Milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort, die de leerkrachten zelf vormgeven zodat deze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld.  
 
In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed wordt.

De Mileposts
De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdniveaus. Deze worden Mileposts genoemd. Wij werken met de Milepost 1: niveaugroep 3-4, Milepost 2: niveaugroep 5-6 en Milepost 3: niveaugroep 7-8. De niveaugroepen 1 en 2 zullen leerstijlen van IPC inpassen in hun al aanwezige thematisch werken met behulp van de methode Speelplezier. Bij elke Milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar. We bepalen steeds de keuze van de units voor een Milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen.

In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Vakinhoudelijke doelen:leerdoelen voor alle verschillende vakken.
  • Persoonlijke doelen:leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden
  • Internationale doelen:leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief .

IPC en vakgebieden
In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden:
Natuurkunde en biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek


Ouderbetrokkenheid
Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, wordt er in onze nieuwsbrief een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit opgenomen. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit, of om te komen kijken naar een afsluiting van een thema.
 
Hersenvriendelijk leren
Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.

Wat is er nog meer te vermelden over het IPC? 
- Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs. 
- De  onderwijs-inspectie heeft het IPC goedgekeurd. 
- De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden.
- ’s-Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken 

Meer informatie kunt u vinden via IPC-Nederland

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen